گزارشات اماری در ماه مارس نشان میدهد که تورم ایران ۱۷برابر تورم در عربستان و ۷برابر تورم در عراق است

ر اساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی رژیم در تهران، تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در مارس ۲۰۲۲ نرخ تورم ایران نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد، نرخ تورم ایران در این مدت ۱۷ برابر تورم عربستان، ۶.۷ برابر تورم عراق، ۲.۷ برابر تورم پاکستان شده است!