گزارشهائی از سلسله تظاهرات در اروپا و امریکا در دفاع از مجاهدین لیبرتی

روز شنبه ۶ اوریل  چندین شهر اروپا و امریکا شاهد برگزاری تظاهرات و اکسیونها ی گسترده از دفاع ا زمجاهدین مستقر در لیبرتی، عراق، برگزار شد. در این تظاهرات ایراینان ازاده ضمن دفاع از حقوق بر حق این ساکنین خواستار شدند تا جامعه بینالمللی به وظایف خود در قبال حفاظت از این افراد تلاش کرده و به اقدامات عملی بلادرنگ مبادرت ورزند. این تظاهرات از طرف نیروها وشخصیتهای حقوقی و سیاسی کشورهای مذبور مورد حمایت قرار گرفت.

ذیلا، با کلیک بر روی لینکهای مربوطه میتوانید گزارش  بعضی از این تظاهرات  را بخوانید.

برلین – تظاهرات در دفاع ازمجاهدان لیبرتی

استکهلم – اجتماع عظیم ایرانیان در تظاهرات دفاع از مجاهدان لیبرتی

واشنگتن – آکسیون در حمایت از مجاهدان لیبرتی

اتاوا – آکسیون در حمایت از مجاهدان لیبرتی