گزارش تلوزیون سوئد در مورد افزایش سریع اعتیاد در ایران

اعتیاد ،بویژه در میان جوانان، به یکی از مخربترین عارضه در جامعه ایران امروز تحت حاکمیت آخوندها مبدل شده است.

تلویزیون سراسری سوئد، SVT،در همین رابطه گزارشی را تهیه کرده است که در آن بخش کوچکی از آن را به تصویر کشیده است. اما جالبتر اینکه جوان ایرانی شرکت کننده در این گزارش به صراحت میگوید که رژیم عمدا به با مسئله اعتیاد برخورد نمیکند تا توان شورش از انها علیه رژیم را خنثی کنند.

….

متن گزارش

اعتیاد در میان 80 میلیون جمعیت ایران  در طی شش سال اخیر به بیش از دو برابر افزایش یافته است. امروزه بیش از سه میلیون نفر از جمعیت ایران مواد مخدر استفاده میکنند. زندگی برای جوانان ایرانی، که غیر از زندگی در جمهوری اسلامی را تجربه نکرده اند بسیار ناامید کننده است.

از انجائی که هیچ نوع تفریح که بتوان با دوستان و آشنایان به طورآزادانه از وقت خود استفاده کنند، جوانان به راحتی دچار اظطراب و ناآرامی میشوند. این تصویری است که اشکان که در یک شهرک صنعتی در اطراف تهران زندگی میکند به دست میدهد:

  • یکی از اقوام من در خارج از ایران زندگی میکند و در مورد امکانات تفریحی مثل دیسکو صحبت میکند. در انجا همه میتوانند با هم ملاقات کنند، با هم برقصند و یا نوشیدنی الکلی بخورند.

 

سوال: میخواهی که ایران نیز چنین باشد؟

  • البته، برای اینکه وقتی انسانها پس یک هفته کار خسته میشوند به جائی نیاز دارند که از خستگی بیرون بیایند، اما اینجا انسانها مجبور میشوند به کارهای بد روی بیاوند و به مواد مخدر روی میاورند.

جمعیتی جوان

جمعیت ایران بسیار جوان استو بیش از نیمی از انها کمتر از سی سال سن دارند و مشکل اصلی در همینجا است که در حال افزایش است.  این موضوع سبب نگرانی سازمان ایرانی در تبعید که اوضاع را دنبال میکند، شده است .

  • مجتبی قطبی از اعضای اتحاد انجمنها برای ایران آزاد میگوید: به دلیل عدم فعالیتهای تفریحی و فرهنگی در جامعه امروز ایران، و همچنین قیمت نازل مواد مخدر بسیاری از جوانان جبرا به سمت استفاده از مواد مخدر روی میآورند.

علیرغم اینکه استفاده مشروبات الکلی و مواد مخدر ممنوع است اما در دسترس است اما مواد مخدر بسیاز ارزانتر است.

تریاک موادمخدری است که بیشتر در ایران به مصرف میرسد و از پیپ برای کشیدن آن استفاده میشود از کشور همسایه افغانستان وارد میشود. اما مواد شیشه، متا آنفتامین، در سالهای اخیر به طور انفجاری در سالهای اخیر افزایش یافته. قیمت یک دوس(گرم) آن 100000 ریال معادل 30 کرون سوئد است.

رژیم ملاها سعی میکند مبارزه کند

اما سیاست  این جمهوری مذهبی اسلامی  سعی در مبارزه با اعتیاد نیست. این خرده فروشان هستند که به شدت مورد مجازات قرار میگیرند و اغلب به اعدام از طریق حلق اویز مجازات میشوند.

نیمی از اعدامهای سال گذشته در ایران در رابطه با مواد مخدر بود و در سال جاری تا کنون حداقل 129 نفر به همین جرم اعدام شده اند.

  • مجتبی قطبی از اتحاد انجمنها برای ایران ازاد میگوید: رژیم آخوندی حاکم در طول همه سالهای حکومت خود ده ها هزار ایرانی را به اتهام مواد مخدر اعدام کرده است، اما اوضاع هیچ تغییر مثبتی نکرده است، وضعیت بهتر نشده، بلکه اعتیاد افزایش یافته است.

 

  • اشکان که در ایران اقامت دارد میگوید: کارهای زیادی است که میتوان برای حل مسئله انجام داد، اما آنها (رژیم) میخواهند که  مردم به استفاده مواد مخدر مشغول باشند تا آنها هر کاری که دلشان میخواهند انجام دهند،