گزارش خبری از برنامه روز جهانی كارگر در سالن معتمدی در جنوب تهران

برنامه ازساعت 830 درسالن معتمدي در جنوب تهران شروع شد . كارگران از تهران و شهرستان ها و همچنين دانشجوياني كه مربوط  به خانه كارگر بودند دراين برنامه حاضر شده بودند كه اين ها هم از شهرهاي مختلف و تهران بودند.شاهدين عيني جمعيت را ازسه تا 6 هزار نقل كرده اند .


(البته با جمعيتي كه دربيرون ايستاده بود چون گنجايش سالن به طور معمول 3تا 4 هزار نفر است). ابتدا صادقي معاون خانه كارگر رژيم و بعد از او كمالي وزير كار دوره رفسنجاني  و سپس محجوب صحبت كردند . سخنراني حول تورم موجود ، گراني ، فساد دولتي و كمبود دستمزدها و معضلات كارگري مثل قراردادي بودن و مشكل بازنشسته ها ، حقوق هاي معوقه بود كه تم اعتراضي به دولت داشت. هنگام سخنراني در نقاطي كارگران به صورت چندنفره بلند شده و با صداي بلند اعتراضاتي مي كردند ولي به دليل سروصداي زياد صدايشان به جايي نمي رسيد .
اين اعتراضات بحدي بود كه محجوب مجبورشد بگويد هركس نكته اي و حرفي دارد بنويسد تا من دنبال كنم .همچنين دريك جايي سوت زيادي تعداد زيادي از جمعيت شروع شد و كف زدند و اعتراض خودشان را به صحبت هاي محجوب بيان كردند . با عبارت روبرو آماده باش بقيه را هم وادار به اين كار كردند و عملاً  تمسخر ميكردند . بعضاً با كاغذ هواپيما درست ميكردند و درسالن پرت ميكردند .
درحين سخنراني محجوب عده زيادي از كارگران در اعتراض به اين كه صحبت هايش نرم بود بيرون آمدند .
شعارها وپلاكاردها
اين مضامين اغلب در پلاكاردها بود
عدالت عدالت شرمندگي خجالت
ما زير فقر هستيم
كارگر زير خط فقراست چكار كند
با اين حقوق كم آيا دانشجويانمان را از دانشگاه ها بيرون بكشيم ؟
بعضا درشعار با اشاره ضمني به سال حماسه اقتصادي رژيم را مسخره مي كردند
با اين كه سخنرانان برنامه عمدتاً دستچين شده بودند اما نيروي انتظامي زيادي چيده بودند. درعين حال تعداد انبوهي هم نيروي سركوب را در پارك آماده نگه داشته بودند كه واكنش سريع برعليه اين بود كه اگر اعتراضي شد بتوانند وارد شوند. خانه كارگر تمام تلاشش اين بود كه جلسه سريعتر  تمام شود چون مي ترسيدند كنترل ازدست شان در برود .برنامه در ساعت 1100 – 1130 به اتمام رسيد. قابل توجه اين كه نيروي نزديك را به محل ديگري در خانه كارگر مركزي جمع كردند كه مي گفتند كنگره خانه كارگراست و دراين جلسه قرارشان اين است كه دبيركل خانه كارگر را انتخاب كنند البته براي خودشان واضح است كه اين فرد همان محجوب خواهد بود .