گزارش دفترکمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل

  دفترکمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل وضعیت سرکوب اعتراضات در ایران را با بیش از۳۰۰ کشته بحرانی دانسته است. درگزارش آمده است که فقدان پاسخگویی درمورد نقض فاحش حقوق بشردرایران همچنان ادامه دارد وعامل افزایش نارضایتی است .

درگزارش اشاره به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر ازجمله بیش از۴۰ کودک شده اند.اعتراضات در۲۵ استان از ۳۱ استان ایران بوده است و ازجمله بیش از ۱۰۰ نفردر استان سیستان و بلوچستان کشته شده اند.

همچنین درهفته گذشته بیش از ۴۰ نفر درشهرهای کردنشین کشته شده اند.گزارش هایی درباره پاسخ قهرآمیزنیروهای امنیتی در روزهای اخیردرشهرهای کردنشین ازجمله در جوانرود وسقز رسیده بوده است.

درمیان هزاران نفردستگیر شدگان اشخاص مشهور و زنان و مردان ورزشکار ایرانی در حمایت از اعتراضات نیز احضار ودستگیرشده اند. افرادی به اتهام ”محاربه با خدا” یا مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده اند.

کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل به رژیم ایران یادآوری کرده اند که براساس قوانین بین المللی حقوق بشر ،آنها موظف به احترام و تضمین حقوق اجتماعات مسالمت آمیز و آزای بیان هستند.

همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر از رژیم ایران خواسته است که هه کسانی را که دررابطه با استفاده ازحقوقشان ازجمله حق تجمع مسالمت آمیزبازداشت شده اند آزاد کنند و اتهامات علیه آنان لغو شود.این دفتر همچنین می خواهد که فورآ مجازات اعدام را تعلیق کنند و احکام اعدام صادرشده برای جنایاتی که طبق قوانین بین المللی به عنوان جدی ترین جنایات واجد شرایط نیستند، لغو شوند.