گوش کنید و به حال و روز رژیم بخندید: دو دستی خودمان را فروختیم و مستعمره چین و روسیه شدیم

محمد زارع فومنی مدیرمسئول روزنامه صدای اصلاحات در همایش خانه احزاب در وزارت کشور گفت: «‌دو دستی خودمان را فروختیم و مستعمره چین و روسیه شدیم. این دو کشور اقتصاد ایران را نابود کردند.»