یک سوئدی ریاست گروه تحقیق درباره حمله شیمیایی در سوریه را برعهده خواهد داشت

sellströmمحقق و بازرس سابق سلاح، اًکه سِلستُروم، رهبریت گروه تحقیق سازمان ملل را درباره موضوع حمله شیمیایی در سوریه به عهداه خواهد داشت.

دبیر کل سازمان ملل، بان کی مون، روز پنج شنبه اعلام کرده بود که هیاتی مامور تحقیقات درباره احتمال استفاده از سلاح های شیمیایی توسط حکومت یا مخالفان در سوریه شده است. ماموریت او دست یافتن به اطلاعاتی خواهد بود که مشخص کند کدامیک از طرفین درگیر از سلاح شیمیائی استفاده است. .

حکومت سوریه و مخالفان یکدیگر را متهم به حمله شیمیایی در “خان عسل” در نردیکی حلب می کنند و از سازمان ملل خواسته اند در اینباره تحقیق کند

سِلستُروم در سال ۲۰۰۲ عضو گروه تحقیق سازمان ملل در عراق بود که در مورد احتمال کاربرد صدام حسین ازسلاح شیمائی تحقیق میکرد. این گروه موفق به یافتن مدارکی در این مورد نشد.

همزمان، سازمان مبارزه با سلاح های شیمیایی مستقر در لاهه اعلام کرد که به درخواست سازمان ملل با این تحقیقات همکاری خواهد کرد.