۱۴۴نماینده کنگره آمریکا- قطعنامه دو حزبی محکومیت تروریسم رژیم ایران، جنگ نیابتی منطقه‌ای وسرکوب داخلی با امضای ۸ تن رؤسای کمیته‌های مجلس نمایندگان ورؤسای ۳۷ زیر کمیته در کنگره آمریکا، منتشر شد

نمایندگان کنگره: محاکمه ساختگی ۱۰۴ عضو مقاومت برای سابقه سازی وتوطئه‌های تروریستی،

به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران وکانون‌های شورشی برای مقابله با سپاه پاسداران وسرنگونی رژیم،

حفاظت کامل از پناهندگان سیاسی ایرانی در اشرف۳ در برابر توطئه‌ها و فشارهای رژیم ایران،

آزادی بیان وگردهمایی وتضمین حقوق مجاهدین طبق کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ وکنوانسیون اروپایی حقوق بشر

ادامه مطلب درسایت مجاهدین خلق ایران درلینک زیر:

https://cuts.top/CxIJ