۱۶ آذر

ریختن خون دانشجویان برای تطهیر جنایت کودتا

روزدانشجو ۱۶ آذر۱۳۳۲ تقریبآ سه ماه ونیم پس ازکودتای ۲۸ مرداد همان سال درتاریخ ایران اهمیت پیدا کرد.  کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با طرح وحمایت سرویس های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا و با همکاری بخشی ازارتش و محمدرضا پهلوی و آخوند کاشانی مخالفان دولت ملی دکترمحمد مصدق اجرا شد ونیازبه تثبت شدن داشت.

نام دکتر مصدق‌‌ همان اندازه که برای هوشیاری، بیداری، نهضت، مقاومت، قدرت ملی خاطره‌انگیز است، به‌‌ همان اندازه برای دشمنان ایران، استعماروایادی شان وحشت‌آور و نگران‌ کننده  است.

حکومت کودتا برای سرکوب درتمام اقشاربخصوص دانشگاه که مهد آگاهی وآزادی خواهی است نیازبه پایدارشدن داشت .

اعتراضات دانشجویان پس ازکودتا

اولین حضورتآثیرگذاردانشجویان، درنهضت دکترمحمد مصدق برای ملی کردن صنعت نفت بود.دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران درپاییزسال ۱۳۲۸ دربحبوحه تلاش های دکتر مصدق با تشکیل ”جبهه دانشجویان ملی وآزادیخواه ” به یاری جنبش ملی مردم ایران برخاستند.

دانشجویان درقیام ۳۰ تیر۱۳۳۱درحمایت ازدولت دکترمحمد مصدق،درخیابان های تهران شعار”یا مرگ یا مصدق” رافریاد می زدند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بیش از دوهزارتن از دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به دستگیری ومحاکمه دکتر مصدق ، دربرخی خیابان های تهران ازجمله فردوسی، پهلوی و چهارراه قوام درروز ۱۶ مهر با  شعار” مصدق پیروزاست ”  راهپیمایی کردند.

چند روز پس ازآغازمحاکمه دکترمصدق درروز۱۷آبان  درپادگان سلطنت آباد، درروز۲۱ آبان دانشگاه ،مدارس و بازارتهران دراعتراض بسته شدند وطرفداران مصدق دردانشگاه تهران وخیابان ها ی مرکزی دست به راهپیمایی زدند که با یورش ماموران حکومت نظامی روبروشدند و عده ای ازمردم نیزدستگیر شدند.

درروز۱۴آذرسپهبد زاهدی ،رئیس دولت کودتا، تجدید رابطه سیاسی ایران وانگلیس را که به دستوردکترمصدق در سال قبل گسسته شده بود، اعلام کرد که موجب اعتراض دانشجویان ،بازاری ها ، قشرهای مختلف مردم درتهران شد.

واقعه ۱۶ آذر

اعتراضات دردانشگاه تهران با وجود کنترل دائمی ماموران حکومتی شدت بیشتری می گرفت. کاردارسفارت انگلیس، برای تحویل گرفتن سفارتخانه دولت متبوعش وارد تهران شد.

همچنین ریچاردنیکسون معاون آیزنهاوربرای دیداررسمی به ایران می آمد تا اعلام کند ”پیروزی سیاسی امیدبخشی درایران نصیب قوای طرفدارتثبیت اوضاع شده است ”.

محمدرضا پهلوی نیزبرایش مهم بود که تسلط خود براوضاع کشورپس ازکودتا را به نمایش همگان بگذارد.

درروزشانزدهم آذرنیروهای مستقرارتش با هدف کنترل دانشجویان دراطراف ومحوطه دانشگاه اقدام به تیراندازی به دانشجویان می کنند و سه دانشجوی دانشکده فنی به نام های مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا شهید می شوند.

یک روزپس ازاین واقعه دانشگاه های ایران به نشانه خشم و اعتراض مردم دست به اعتصاب واعتراض زدند و با این وجود، دوروزبعد ،یعنی در۱۸ آذر، معاون رئیس جمهورآمریکا به تهران آمد و دردانشگاه تهران داکترای افتخاری دریافت کرد.

خون دانشجویانی که به دستوردیکتاتورمحمدرضا پهلوی به منظورتطهیرجنایات ومزدوری اش ریخته شده بود راه  سرنگونی حکومت سلطنت را پس از۳۵ سال گشود.

نسل بپاخاسته دانشجویان آگاه میهن امروز، درمسیرانقلاب نوین به منظوراستقرارجمهوری دمکراتیک وجدایی دین ازدولت ،عزم نابودی تام وتمام شاه وشیخ واستعماررادرکناراعتراضات واعتصابات مردمی کرده اند وبه جهان درشعارهاشان می گویند:” دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد” و”می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم’’.