۵۹ اعدام از جمله ۲۴ اعدام سياسی در ۱۰روز

افزایش موج اعدامها در ایران پس از رسیدن روحانی به ریاست جمهوری نظام ولایت فقیه، سراسر ايران را فراگرفته و ماشین ادمکشی رژیم هر روزه جان افراد بیشتری را میگیرد. بر اساس گزارشهای منتشره، در طی 10 روز گذشته  شمار اعدامهای ثبت شده به 59 نفر از جمله 24 نفر، که رسما زندانی سیاسی بودند، بالغ میشود.

لیست اعدامهای 10 روز گذشته به شرح زير است:

-در زاهدان در روز 4آبان 16زندانی سياسی بلوچ اعدام شدند. در همان روز يک زندانی سياسی بلوچ در زندان همدان و روز پس از آن يک زندانی سياسی بلوچ ديگر در زندان بارسيلون خرم آباد اعدام شدند.

-در زندانهای اروميه و سلماس نيز در روز 4آبان دو زندانی سياسی کرد اعدام شدند.

-در سقز در روز 13آبان يک زندانی سياسی کرد اعدام شد.

-در زندانهای کرمان و بم شش زندانی در روز 13آبان اعدام شدند.

-در رشت سه زندانی در روزهای 10 و 11آبان اعدام شدند.

-در کرمانشاه هشت زندانی در روزهای 9 و 12آبان در زندان ديزل آباد اعدام شدند. دادستان رژيم در استان کرمانشاه نيز از اعدام 5زندانی ديگر در اين زندان خبر داد اما تاريخ اعدامها را اعلام نکرد.

-در اروميه 11زندانی از جمله دو زن در روز 8آبان و يک زن ديگر در 4آبان اعدام شدند.

-در زندان گوهردشت در 8آبان يک مرد و يک زن زندانی به نام ميترا شهنوازی اعدام شدند. دژخيمان ميترا شهنوازی را در حالی بدار آويختند که به شدت بيمار بود.

-در شيراز در 8آبان سه زندانی اعدام شدند. در همان روز يک زندانی ديگر در زندان کارون اهواز اعدام شدند.

-صبح روز سه شنبه 14آبان در اهواز، چهار زندانی سياسی از هموطنان عرب که روز يکشنبه 12آبان از زندان مرکزی کارون به نقطه نامعلومی منتقل شده بودند، بدار آويخته شدند.