۸ زندانی از جمله ۳ زن در يزداعدام شدند

رژيم جنایتکار آخوندی سحرگاه پنج‌شنبه  28 شهریور هشت زندانی را در زندان مرکزی يزد بدار آويخته است. سه تن از اعدام شدگان زن بودند.

روابط عمومی دادستانی استان یزد اسمی پنج مرد اعدام شده را  “ر- ح”، “م‌ـ ش”، “ط- ی” ، “ر- ب” و “ظ- س” اعلام کرد.

سه زن اعدام شده با نامهای “ز- ص” ٬ “ن- س” و “ص‌ـ‌ ح”معرفی شدند.