22 نفر از جمله چهار زن در ایران اعدام شدند

همزمان با شرکت رئيس جمهور آخوندها در مجمع عمومی، و دستبوسی “شیطان بزرگ”، جلادان رژیم جنایکار اخوندی  22 زندانی شامل چهار زن در شهرهای مختلف ايران به جوخه  اعدام سپردند.

بر اساس گزارشهای واصله در روز   سوم مهرماه  14 نفر در دو سری هشت و شش نفری در زندانهای اروميه و گوهردشت اعدام شدند.سه تن از اعدام شدگان در اروميه از زنان زندانی بودند. در گوهردشت نيز يکی از اعدام شدگان يک زن بود که بعد از تحمل 10سال حبس، حلق آويز شد.بنا بر گزارش خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات  روز چهارم مهر،هشت زندانی ديگر در روزهای 2 و 4مهرماه در زندان کرمان اعدام شدند.

علاوه بر اينها يک زندانی نيز در روز اول مهر در زندان وکيل آباد مشهد بدار آويخته شد. در آخرين روزهای شهريورماه نيز سه زندانی به نامهای خورشيد محمدی، سهند علی مظفری و فرخ يکانی در زندان اروميه بدار آويخته شدند.

بر اساس این خبرها ، در يک جنايت سبعانه ديگر دژخيمان رژيم در زندان زاهدان جسد احمد عيسی زهی، يک زندانی 23ساله را که قبل از اجرای حکم اعدام، بر اثر سکته جان سپرده بود،بدار کشيدند تا بتوانند از اين جنايت هولناک برای تشديد جو رعب و وحشت استفاده کنند.