3خودروی شبکه العالم، الکوثر، الاتجاه و سما سوریه منفجر شدند

به گفته شبکه العالم سوریه، این ویدئو که توسط گروه های مسلح بر روی تلگرام منتشر شده است لحظه هدف گیری خودروها حامل تيم ها رسانه ا را نشان مي دهد.

گروه هایی معترضین سوری، خودروی گروه خبری العالم را هنگام پوشش دادن درگیری های ارتش سوریه در محورهای جنوب غربی شهر حلب هدف قرار دادند.

افراد مسلح با موشک های تاو سه خودروی حامل خبرنگاران و تصویربرداران شبکه العالم ، شبکه الکوثر ، شبکه الاتجاه و سما سوریه را که در حال حرکت به سوی منطقه خان طومان بودند را هدف قرار دادند و هر سه را منفجر کردند.