Post Tagged with: "احمد شهید"

ششمین گزارش تکان دهنده از وضعیت حقوق بشر در ایران

ششمین گزارش تکان دهنده از وضعیت حقوق بشر در ایران

اخبار, حقوق بشر اکتبر 7, 2014 ساعت 14:35

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق برای نظارت بر نقض حقوق بشر در ایران، احمد شهید در ششمین گزارش خود از ادامه شکنجه در رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران خبرمی دهد و مینویسد «وضعیت حقوق بشردر ایران همچنان باعث نگرانیت اس». این گزارش به عنوان ششمین گزارش ناظرادامه