Post Tagged with: "استکهلم، یوتبوری"

استکهلم

تصاویری از تظاهرات “مجازات اعدام در ایران را لغو کنید!” در استکهلم و یوتبوری

حق زندگی، ازادی و امنیت فردی از اصول پایه ای حقوق بشر است. به اعتقاد ما مجازات اعدام مجازاتی به غایت ضدانسانی است، و به مثابه قتلی است که توسط حکومتها لباس قانون به ان پوشانیده  شده و باید لغو شود. هم اکنون کشورهای بسیاری در جهان اعدام را ازادامه