Post Tagged with: "برلین"

تظاهرات همزمان با برگزاری اجلاس سران ۷ کشور صنعتی جهان در مونستر آلمان 

تظاهرات همزمان با برگزاری اجلاس سران ۷ کشور صنعتی جهان در مونستر آلمان 

اخبار, فعالیتها نوامبر 4, 2022 ساعت 00:58

ایرانیان درروزپنجشنبه ۳ نوامبر،همزمان با برگزاری جلسه سران ۷ کشورصنعتی جهان درمونستر آلمان درحمایت ازقیام سراسری تظاهرات کردند. این برنامه بطورزنده ازسیمای آزادی تلویزیون ملی ایران پخش شد.ایرانیان ازجمله خواستاربسته شدن سفارت های رژیم و اخراج مزدوران اطلاعاتی رژیم ایران شدند. همچنین آنان خواستارلیست گذاری سپاه پاسداران درلیست تروریستی ۷ادامه