Post Tagged with: "بند 6"

یورش وحشیانه گارد ویژه به بند ۶ زندان گوهردشت کرج

یورش وحشیانه گارد ویژه به بند ۶ زندان گوهردشت کرج

اخبار, حقوق بشر نوامبر 6, 2014 ساعت 18:45

بر اساس گزارشهای منتشر شده روز شنبه ۱۰ آبان ماه برابر با ۸ محرم گارد ویژه زندان به فرماندهی دژخیمی به نام صحرایی به بند ۶ زندان گوهردشت کرج وحشیانه یورش بردند و زندانیان را مورد اذیت و آزار غیرانسانی قرار دادند. زندانیان این بند نسبت به اعمال گارد ویژهادامه