Post Tagged with: "قتل عام ۱۳۶۷"

آرایش ابتذال شرّ و حکم دادگاه سوئد

آرایش ابتذال شرّ و حکم دادگاه سوئد

دیدگاها دسامبر 23, 2023 ساعت 14:01

 نعمت فیروزی آریل دورفمن نویسنده شیلیایی و مشاور آلنده فقیدکه به تصادف از کودتای پینوشه جان سالم بدر برد، از بازداشت پینوشه بسیار دلگرم شده بود، در کتاب «شکست طلسم وحشت» نوشته: « هر بامداد به خاطر همین لذت عدالت است که بیدار میشویم، همین احساس که در جهانی معیوبادامه