Post Tagged with: "محمود خادمی"

محمود خادمی: شانزده آذر؛ طلیعه فصلی نو در تاریخ مبارزات رهائی بخش ملی (2)

محمود خادمی: شانزده آذر؛ طلیعه فصلی نو در تاریخ مبارزات رهائی بخش ملی (2)

دیدگاها دسامبر 5, 2014 ساعت 15:28

در آستانه 16 آذر روز دانشجو بخش اول مقاله به تاریخچه جنبش دانشجوئی از آغاز تا سرنگونی حکومت شاه اختصاص داشت که در آن به سر فصل تاریخی ” 16 آذر ” و شهادت بزرگ نیا ؛ قندچی و شریعت رضوی در این روز و همچنین به ارتقاء کیفی اینادامه