Post Tagged with: "مراسم بزرگداشت"

نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت فروهر‌ها ممانعت کردند

نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت فروهر‌ها ممانعت کردند

اخبار نوامبر 23, 2014 ساعت 10:30

بر اساس گزارشهای دریافتی، نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم از برگزاری مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر که قراز بود روز شنبه در منزل انها برگزار شود ممانعت کرد. بر اساس این گزارشها، نیروهای لباس شخصی و نیروهای امنیتی از دو ساعت از قبل از اغاز مراسم ب با حضور گستردهادامه