Post Tagged with: "نقاش"

افسانه اسکوئی

افسانه اسکوئی: تابوی زن بودن ازتولد تا مرگ…

دیدگاها مارس 2, 2015 ساعت 22:21

بشر امروزی با نگاهی به گذ شته و باز نگر ی به آیین ها و رفتارهای خود احساس خجالت و جهالت می کند. کشتن اطفال با هرجنسیت و دین و آیینی در کشورهای مختلف، یکی از آن هاست . بشر پیشترفته امروزی می تواند در این زمینه به خودش ببالدادامه