Post Tagged with: "نهاد زنان سازمان ملل"

سخن روز: انتخاب ایران در کمسیون مقام زنان در سازمان ملل یک روز سیاه برای حقوق زنان و همه حقوق بشر

سخن روز: انتخاب ایران در کمسیون مقام زنان در سازمان ملل یک روز سیاه برای حقوق زنان و همه حقوق بشر

سخن روز آوریل 22, 2021 ساعت 16:16

روز21 آپریل، کمیسیون مقام زن (CSW) سازمان ملل متحد در یک راُی گیری پنهانی حکومت ایران را با ۴۳ رای از ۵۴ رای کشور‌های عضو اکوسوک (ECOSOC) به مدت چهارسال به عضویت این نهاد ملل متحد پذیرفت. کمسیون مقام زنان نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است کهادامه

سخن روز: عضویت رژیم در نهاد زنان سازمان ملل طنز تلخ تاریخ

سخن روز: عضویت رژیم در نهاد زنان سازمان ملل طنز تلخ تاریخ

اخبار, دیدگاها آوریل 12, 2015 ساعت 12:47

روز جمعه 10 اپریل- 21 فروردین رژیم زن ستیز حاکم بر ایران در جریان انتخابات تعیین اعضای نهاد زنان سازمان ملل متحد که در محل این سازمان در شهر نیویورک برگزار شد، به عضویت این نهاد بین‌المللی در آمد. این عضویت از آغاز سال 2016 و به مدت سه سال خواهدادامه