Post Tagged with: "کانون شورشی"

مصاحبه یک کانون شورشی از تهران با روزنامه GP – ازجهان غرب میخواهم چشمان خودرا بازکند

مصاحبه یک کانون شورشی از تهران با روزنامه GP – ازجهان غرب میخواهم چشمان خودرا بازکند

اخبار, اعتراضات مردمی اکتبر 5, 2022 ساعت 04:57

مصاحبه یک کانون شورشی با روزنامه یوتوبوری پستن است تظاهرات و خشونت در خیابانهای ایران پس از مرگ مهسا امینی ۲۲ که بوسیله گشت ارشاد دستگیر و در بازداشت کشته شد مریم ۳۲ سله که در تهران پایتخت زندگی می کند از جهان غرب می خواهد که چشمان خود راادامه