امربه معروف یا همان طالبان خامنه ای در اصفهان: مربی غیر مسلمان برای دختر مسلمان حرام. است

دبیر ستاد امر‌ به‌ معروف طالبان خامنه ای در اصفهان به گماشتن مربی غیر مسلمان برای تیم هندبال دختران سپاهان اعتراض کرد و آن را خلاف شرع و قرآن دانست.

احمد عبداللهی در توییتی نوشت: گماشتن مربی غیر مسلمان بالای سر دختران مسلمان خلاف نص صریح قرآن کریم است. مگر مربی داخلی نداریم که از مربی خارجی استفاده می شود؟