ایا کسانی که گشت ارشاد و بی حجابی را مسئله اساسی جامعه میکنند، کمک کار رئیسی جلاد هستند؟

طبیعی است که رزیم زن ستیز اخوندی در همه زمینه را تا انجا که بتواند فشار، دستگیری، شکنجه، جریمه و زندان را به زنان میهنمان تحمیل میکند واین بر هیچ کس پوشیده نیست. نوشتن و انتشار اخبار مربوط به این بی ابرویی و رسوایی زن ستیزی اخوندها حتما بسیار مهم و درست است. هر طور شده است و با هر توانی که داریم باید نگذاریم دشمن، یعنی حکومت اخوندی در هیچ زمینه ای پیشروی کند و این وظیفه هر ایرانی است.

اما در این مطلب میخواهم به یک نکته اشاره کنم که مبادا دست رژیم را نخوانده باشیم و بقول معروف رودست بخوریم. اکثر ایرانیان در داخل کشورمان به روشنی معتقد هستند و میگویند که بدحجابی و بی حجابی و گشت ارشاد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای پوشاندن ضعفها و اعتراضات مردمی به سیاستهای جنایتکارانه رژیم اخوندی و بخصوص دولت رئیسی است. در یک کلام ادرس اشتباهی به خواسته های اساسی مردم ایران است

بحث تورم و بحث اعتراضات فرهنگیان و بازنشستگان و طرح صیانت و سایر طرحهای سرکوبگر رژیم در زیر بزرگ کردن طرح گشت ارشاد و بدحجابی با شیوه اخوندی به نفع خامنه ای و رئیسی جلاد در حال حرکت است.

امروز بر همگان مشخص شده است که مسئله حجاب و بدحجابی هرگز نه مسئله یک اسلام و نه مسئله یک مردم است. تنها رژیم اخوندی است که مسئله یک ان حجاب و بدحجابی است. در قران و اسلام، حجاب نه مسئله پیامبر و ائمه بوده است و نه در قران به ان بعنوان مسئله اصلی و بقول معروف ارکان دین، اشاره شده است. هدف یک پیامبران اجرای قسط و عدالت و برپا کردن ان در جامعه بوده است. شاید کمتر از ده بار در قران صحبت از حجاب شده است (اگر اشتباه نکنم) اما سراسر قران بحث برابری و عدالت در جامعه است. حالا اخوندهای حاکم در فساد و دزدی و جنایت، رکورد زده اند و میخواهند حجاب را اجرا بکنند تا شاید کثافات خود را در زیر چادرهای سیاه بپوشانند که زهی خیال باطل. بقول خودشان بی حجابی جرم است و باید با شدت با ان برخورد کرد و با جریمه و زندان و شلاق انرا پیاده کرد!!!!! اینکه چرا جرم است هم بماند. پس دامن زدن به بحث حجاب و بی حجابی خواست رژیم است.

پس بحث حجاب فقط یک بحث سوداور و مفید برای نشان دادن قدرت اخوندها در جامعه است و حالا که نمیتوانند مسائل معیشتی را حل و فصل کنند میخواهند در جامعه ادرس اشتباه بدهند. در گذشته این دولت میگفت من نبودم ان بود حالا که همه در دست خامنه ای افتاده است چکار کند و این ناکارامدی ها و درماندگی ها را به کی نسبت بدهد بله اینجاست که باید بیحجابی و بدحجابی و دشمن خارجی و غیره را بمیدان بکشاند تا بتواند به سرکوب بیشتر و خفه کردن مردم روی بیاورد تا مبادا انها خواسته های اصلی شان که همان حق حاکمیت مردمی و انتخابات ازاد و معیشت و زندگی انسانی است را طلب کنند و بدنبال مبارزه برای بدست اوردن ان، با رژیم ضد بشری باشند. ما باید بسیار هوشبار باشیم که در هیچ حرکت سیاسی خود به جیب دشمن همه مردم ایران چه زن و چه مرد، یعنی رژیم اخوندی نریزیم و دست رژیم را بخوانیم.

حال پرسش اینجاست؛ دولت جلاد رئیسی که میخواست ۴میلیون مسکن ایجاد کند!!!!!! حتی ۲۰۰عدد هم نتوانست، حالا که نتوانسته در امر اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم مسئله ای حل کند و فقر و بدبختی کمر مردم ایران راخم کرده است چگونه باید از پرداختن به خواست اصلی مردم که همانا سرنگونی این رژيم است، سرباز بزند و یا حداقل مطالبه روز مردم نکند.

اینجاست که باید گفت گشت ارشاد کمک کار رئیسی جلاد برای دادن ادرس اشتباه به جامعه و مردم و برای کمک به وی به میدان امده است تا مبارزه مردم را برای حق حاکمیت و سرنگونی این رژیم را به خواست پایین تری مثل ازادیهای فردی تنزل دهد تا موقتا مردم را سرگرم. کند برای رژیم زمان بخرد.