توصیف معاون وزیر ورزش و جوانان اخوندها از زنان بیت رهبری و مجلس اخوندی در صورت داشتن ازادی!!!!!

معاون وزیر ورزش و جوانان رژیم، وحید یامین پور ، افکار خامنه ای و رئیسی را بدون سانسور و با بیشرمی مطرح میکند و میگوید: اگر امروز ساکت باشیم بعد از روسری فردا سر چوب کردن( ‏‏با پوزش) لباسهای زیر زنان را خواهیم داشت.!!!!! حکومت زن ستیز هیچ ابایی ندارد که قران سرنیزه کردن معاویه را هم در این میان بخدمت بگیرد و شرف ناداشته اش را به معرض نمایش بگذارد.

این سخنان وزیر ورزش و جوانان رژیم خود نشان از بیچارگی و بدبختی اخوندها از دست زنان ایران است که لومپن های خامنه ای را به صحنه اورده است وانچه شایسته بیت رهبری و اخوندهای مجلس اوست را بزبان بیاورند

این نشاندهنده اوچ فلاکت رژیم. است و گویا طناب دار خود را در روسری زنان معتقد و مومن و پارسا میداند و به روشنی میبیند که بدست همین زنان سرنگون خواهد شد و مجبور است با استعانت از خانواده خودش و بیت رهبری به چنین حکمهایی متوصل شود. باشد که بزودی همین زنان ازاداندیش که نه دین اجباری میخواهند و نه حجاب اجباری و نه حکومت اجباری انها را به چاه فاضلاب بیاندازند.