شیوه برخورد نیروهای ولی فقیه با زنان

ببینید و قضاوت کنید که رژیم زن ستیز ولایت فقیه چه میکند؟ همه مرزهای خشونت را درنوردیده است. طالبان و داعش باید سرشان بالا نگاه دارند