کتاب – پدر کودک – ترجمه افسانه اسکویی

barnpappa1کتاب “پدرکودک ” یا Barnapappa توسط لارش هانس گوستافسون پزشک اطفال و نویسنده سوئدی به زبان ساده و روان برای والدین وهمه کسانی که با کودکان در ارتباط هستند،نوشته شده است.
ازجمله کتابهای نویسنده : کودک بیماراست، باکودک زندگی کردن ،پدرکودک، یافتن زندگی ،عجله برای عشق ورزیدن، کودک راببین، خودت راببین! می باشند.
اوعضوهیئت امنا درسازمان نجات کودکان سوئد بودکه ازطرف این سازمان درتدوین کنوانسیون کودک سازمان ملل متحد شرکت داشت ودریک روزفراموش نشد نی درسال 1995 کمک مالی- جهانی استریدلیندگرن نویسنده معروف سوئد را مستقیمأ ازدستان او دریافت کرد.
تجربیات او به عنوان عضوهیت امنا در سازمان نجات کودکان سوئد،پزشک کودکان در برخورد با کودکان بی سرپرست مهاجروکودکان جنگ وهمینطورکودکان طلاق درسوئد راهگشای بسیاری ازمشکلاتی است که آگاهی بزرگسالان از آنها نه تنها به کودکان که آینده سازان جامعه بشری فردا هستند،کمک می کند بلکه قدمی در خودسازی خود بزرگسال است.
ترجمه این کتاب بسیارارزنده وراه گشا، گل سرخ عشقی است ازدرون قلبم به میهن سرفراز ومردم همیشه امیدوارم که درطول تاریخ و فرهنگ هفت هزارساله خود همواره درجستجوی عالی ترین پژوهش ها بوده اند.

افسانه اسکویی

pdfبرای خواندن کتاب اینجا را کلیک کنید