گزارش تصویری از شرکت سمبلیک یاران مقاومت در تظاهرات روز کارگر در شهر استکهلم – 1 می 2014

جمعی از یاران مقاومت به شکل سمبلیک در تظاهرات اول ماه می 2014 حزب سوسیال دموکراتهای سوئد در شهر استکهلم شرکت کردند.