شوالیه ایرانی – کالج پرینستون، مهد جاسوسان رژیم ایران

روزی که متوجه جاسوس بودن عرفان قانعی فرد شده وطی چندین گزارش بعنوان نمونه در“اینجا” و “اینجا” و“اینجا” و “اینجا” به افشای وی پرداختم هرگزتصورنمی کردم که باوجود این همه افشاگری ازسوی خود ودیگرسازمانها ونهادهای کردی دولت آمریکا باردیگر برای این فرد ویزای ورود به کشورخود راصادرنماید اما حضوروی دربرنامه افق صدای آمریکا که به بهانه انتشارگتاب “دامگه حادثه” یا مصاحبه وبازگویی خاطرات پرویزثابتی معاون بدنام وجهنمی سازمان ساواک صورت گرفت تشان داد که کسانی دراین کشورتمایل به حفظ رابطه با چنین جاسوسانی دارند. بطوریکه چنین به نظرمی رسد که این امرازیک سازمان پشت صحنه برخورداراست اینک پس ازماجرای پذیرش حسین موسویان دردانشگاه پرینستون وتیماروی درآنجا نوبت به عرفان قانعی فرد رسیده است تا بعنوان محقق دردانشگاه معتبرپرینستون دست به قلم برده وبه دستوروزارت اطلاعات ایران مسعود بارزانی واقلیم کردستان را بعنوان مسئول بحران سیاسی فعلی درعراق معرفی نماید.

 

عرفان قانعی فرد با انتشارمقاله ای تحت عنوان ” کردها ازناآرامی درعراق نفعی نخواهند برد” با فراموش کردن عمدی نحوه به قدرت رسیدن نوری المالکی بعنوان ریشه بحران موجود (نظیربشاراسد درسوریه) که ازطریق یک ائتلاف شیعی نامقدس درمقابل ایادعلاوی تحقق پدیرفت ونیزسلب حقوق اهل سنت وکردها پس ازخروج نیروهای آمریکایی ازعراق عملا به تحریف تاریخ به نفع رژیم های ایران وعراق دست زده است.

این فرد بجای اینکه ازحاکمیت مطلق نوری المالکی برتمام ارکان اجرایی کشور(ازنخست وزیری گرفته تا ارگانهای اطلاعاتی وامنیتی، وزارت دفاع، کشور، بانک مرکزی، مخابرات، دارایی، راه وترابری و… ) وتبدیل قوه قضاییه به ابزاری برای پرونده سازی برعلیه مخالفین سیاسی خود حتی درپست معاون رییس جمهور(دکترطارق الهاشمی) ووزیردارایی (رافع عیساوی) سخن بگوید ویا ازعدم اجرای توافقنامه اربیل بین دولت نوری المالکی و کردها پیش ازترک آمریکایی ها ویا عدم پرداخت سهم توافق شده 17% نفت عراق به اقلیم کردستان برای سست کردن پایه های دولت خودمختاریکباره به استقرارنیروهای وزارت پیشمرگه دراطراف کرکوک بعنوان بحران یاد می کند درحالیکه همگان می دانند این حرکت اقلیم کردستان به دستورمسعود بارزانی پس ازکشتاری وحشتاک بود که ازسوی نیروهای وابسته به نوری المالکی درحویجه کرکوک برای حفاظت ازکردها واهل سنت صورت گرفت واکنون نیزبا توافق مقامات فدرال عراق ووزارت پیشمرگه اقلیم کردستان حد ومرزاستقرارنیروهای نظامی مشخص شده است.

 

عرفا ن قانعی فرد درچارچوب ماموریت واگذارشده به خود ازسوی وزارت اطلاعات ایران مطلب خود رابا دخالت کشورهایی چون قطر، مصر، عربستان وترکیه درعراق واززبان ژنرال پترائوس چنین آغازمی کند:

” او(پترئوس) ازنقش آفرینی برخی ازکشورهای سنی مذهب حوزه خلیج فارس مانند قطروعربستان درایجاد ناآرامی در عراق سخن گفت وتاکید داشت که این نقش پررنگ ترخواهد شد وگذشت زمان نشان داد که سخنش لاف وگزاف نبود.”

ایشان ظاهرا فراموش کرده است که ژنرال فوق بزرگترین عامل ناامنی درعراق رارزیم ایران ونیروی قدس سپاه پاسداران دانسته وازاحمدی نژاد رییس جمهورمنصوب رهبری ایران بعنوان فردی نام برد که با اتخاذمواضع افراطی بیشترین خدمت را بدون جیرومواجب به آمریکا کرده است.

عرفان قانعی فرد که بدلیل عقده بی شخصیتی مایل است باسوء استفاده ازشغل خبرنگاری خودرافردی مهم جلوه بدهد با جملاتی ازقبیل بودن با شخصیتهای عراقی (عدنان مفتی، جلال طالبانی، نوری المالکی وعبدالعزیزحکیم) برسرمیزشام به توصیه مرحوم عبدالعزیزحکیم به حفظ برادری شیعیان عراق وکردها (ونه سنی ها) که باحمایت آمریکا به سرنگونی رژیم صدام منجرشد اشاره کرده درحالیکه همگان می دانند آن مرحوم علیرغم وابستگی به خاندان روحانی حکیم بشدت درمقابل اعمالی که اکنون ازسوی نوری المالکی سرزده وکشورعراق را نظیرسوریه درمعرض نابودی قرارداده بیزاربود.

قانعی فرد بدون اشاره به توطئه های متعدد جوادنوری المالکی که ازسوی خامنه ای بعنوان یکی ازفرمانده لشکرهای خود معرفی شده است ازجمله تلاش برای حذف دکترطارق الهاشمی معاون رییس جمهوری عراق که با آگاهی وی ازبیماری جلال طالبانی رییس جمهوروتلاش برای اعمال حاکمیت خود برنهادریاست جمهوری عراق ازطریق خضیرالخزاعی معاون دیگربود ونیزسکوت آیت الله علی سیستانی درقبال بحرانهای دوساله عراق وپیروی کامل نوری المالکی ازسیاستهای دیکته شده ایران که حذف اهل سنت ازعرصه حکومت درعراق، کمک به نجات بشاراسد ، نایدده گرفتن توافق اربیل وعدم تامین بودجه حدود 20% کردها ازفروش 60 میلیارددلاری نفت تنهاگوشه ای ازآنهاست.

این فرد بدون اشاره به ریشه بحران وتعقیب واذیت وآزار اهل سنت وشخصیتهای سنی توسط نیروهای شیعه وابسته به سرویس امنیتی ودادگاههای تحت امرنوری المالکی ونیزاعدام ها وکشتارهای اخیرمعترضین درحویجه کرکوک توسط گشتاپوی نخست وزیرعراق به فراخوانی واستعفای 4 وزیرومقام دولتی کرد توسط مسعود بارزانی و درراستای همدردی با شخصیتها وعشایراهل سنت اشاره کرده وآنرا عملی بحران زادرجهت تحت فشارگذاشتن نوری المالکی قلمدادکرده است وی درهمان حال بااشاره به سیاست منافقانه جلال طالبانی که وی آنرا سیاست ریش سفیدی می خواند بدون اشاره به غیبت یک ساله مام جلال سعی می کند ازمسعود بارزانی یک دیو درعرصه سیاسی عراق بسازد.

دربخشی دیگرازمقاله عرفان قانعی فرد چنین ادعامی کند که سیاستهای متخذه توسط مسعود بارزانی واقلیم کردستان نه تنها مطلوب ایالت متحده آمریکا نبوده بلکه موجبات خشم وغضب آنها مقامات واشنگتن رانیزفراهم کرده است که درصورت صحت این ادعا باتوجه به سیاست اعلام شده ایران ودیگردشمنان آمریکا اولا این یک امتیازبرای بارزانی محسوب می شود که برخلاف نوری المالکی که با توافق ایران وآمریکا دراجلاس دمشق درسال 2010 برسرکارآمده ازاستقلال کامل برخورداراست وثانیا این یک دروغ آشکاراست که دولت آمریکا اقلیم کردستان ومسعود بارزانی را ” سرچشمه فتنه ونزاع درعراق” قلمداد می کند زیرا امروزه حتی یک بچه دبستانی هم می داند تلاش رژیم های ایران وعراق ومتحدان ان درسوریه ولبنان برای گسترش هلال شیعی وجلوگیری ازپیروزی انقلابات موسوم به “بهارعربی” عامل اصلی تمام این بحران ها می باشد.

اما هنوزپاسخ به یک سوال اساسی مانده است چرا اقلیم کردستان وشخص مسعود بارزانی درنوک حملات رژیم ایران وعراق قرارگرفته است بطوریکه حتی ازسوی برخی سایتهای وابسته به سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی ایران تروردانشمندان اتمی ایران نیزعلیرغم ادعای دخالت دهها کشورازآمریکا وانگلیس وآلمان وایتالیا وفرانسه گرفته تا اسرائیل وجمهوری آذربایجان ومنافقین به سمت آن اقلیم نشانه رفته است دلیل آن واضح است

اقلیم کردستان دارای یک نیروی کامل نظامی تحت امرخوداست که درآزادی عراق درسال 2003 نقش بارزخود را به نمایش گذاشته است. با توجه به سیاست هژمونی طلبی شیعی ایران درمنطقه این نبروی روبه گسترش (باپیوستن پ ک ک) همواره می تواند بعنوان یک نیروی مقاومت جدی درمقابل سیاستهای رزیم دیکتاتوروابسته به بلوک شرق درمنطقه یعنی ایران ، عراق وسوریه قدعلم کند ترک مخاصمه دولت ترکیه با کردها ودرپیش گرفتن سیاست اتحاد با آنها ونیزکمک به مخالفان بشاراسد که سیاست مشترک بارزانی وترکیه ودرمقابل سیاست ایران وعراق مبنی برحفظ بشاراسد جنایتکار بوده است.

بارزانی درآخرین پیام خود به نوری المالکی ومتحدین شیعه اش که ازطریق صالح برهم ونیچروان بارزانی نخست وزیردولت اقلیم کردستان به وی ابلاغ شده است سه گزینه رادرمقابل وی قرارداده است گزینه بازگشت به توافقات اربیل ورعایت قانون مشارکت همه گروهها دراداره کشور(شیعه، سنی وکردها)، گزینه استقلال کردستان عراق ازدولت مرکزی با رضایت وبطورمسالمت آمیزودیگری جنگ برای حمایت ازمردم کردستان بوده که البته واضع است باتوجه به سیاستهای سرکوبگرانه دولت شیعی عراق درصورت انتخابا گزینه سوم جنگ تنها بین کردها ودولت مرکزی محدود نشده و اهل سنت عراق وکشورهای حامی آنان درمنطقه (ترکیه، مصر، عربستان وقطرودیگرکشورهای عربی حوزه خلیج فارس) نیزدرگیراین جنگ ویرانگرخواهند شد بنظرمی رسد سیاستهای شکست خورده ایران درسوریه که به کشته شدن حدود 80 هزارتن ونابودی کامل شهرهای آن منجرشده است می تواند تصویری واضح ازآنچه درمقابل عراق است رابه رهبران آن ارائه نماید بااین تفاوت که آمریکا با توجه به تولید 4 میلیون بشکه ای نفت درعراق وماجرای ثبات دردسترسی به انرژی ارزان نمی تواند نظیرسوریه نسبت به تحولات آن بی تفاوت باشد.