اعتراض و اعتصاب غذا در بند 350 زندان اوین

بنا بر اطلاعات دریافتی از فعالان حقوق بشر در ایران درپی انتقال ۱۰ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ به بند انفرادی ۲۴۰ درشب گذشته، زندانیان بند ۳۵۰ دست به اعتراض زدند.
بر طبق این گزارش ۲۵ نفر از زندانیان از ملاقات با خانواده خود درحمایت از زندانیان به انفرادی رفته ونیز اعتراض به عملکرد رئیس زندان ورئیس سالن ملاقات سیدی جلاد امتناع ورزیدند.

در این گزارش از قول خانواده یکی از زندانیان که از انجام ملاقات خودداری کردند امده است که “خانواده این زندانیان به نشانه اعتراض به عملکرد مسئولین زندان، تا آخرین لحظه درسالن ملاقات کابینی اوین حضور داشته وپیوسته از سیدی (مسئول سالن ملاقات) درخواست ملاقات با زندانی و اخذ خبر از سلامتی او را داشتند وعدم همکاری سیدی باعث به هم ریختگی برنامه سالن ملاقات واعتراض مکرر خانواده‌ها گردید.”

اسامی برخی از این زندانیان عبارتند از عبدالفتاح سلطانی، مهدی خدایی، مجید اسدی، عبدالرضا قنبری، اصغر قطان، غلامرضا خسروی، محمدرضایی، مسعودپدرام، محمودباقری، محمدامین هادوی، فیض اله عرب سرخی، علیرضا رجایی، محمدصادق ربانی، پیمان کاس نژاد، سلان پور، محمدی ،نوری، حسینی است.

وی همچنین در مورد دلیل اغاز این اعتراضها و اعتصابت افزوده است که از هفته پیش آغاز شد که درمراحل پایانی ملاقات دوشنبه ۲ اردیبهشت، کودکی از خانواده دراویش گنابادی با دیدن پدرخود شدیدا گریه و بیتابی کرد و خانواده از این جنایتکار سیدی تقاضای وقت بیشتری برای ملاقات کابینی نمودند ولی این جانی بدون توجه به بیتابی های کودک وتقاضای همگی خانواده ها، از دادن وقت خودداری کرد و این باعث شد که هم زندانیان سیاسی وهم خانواده ها از بیرون رفتن از سالن ملاقات، خودداری کنند که باعث درگیری بین زندانبانان و خانواده ها شد.

انعکاس این موضوع درزندان اعتراض همگی زندانیان را دربر داشت. سعید مدنی به عنوان وکیل بند ۳۵۰ شدیدا دوموضوع را پیگیری نمود یکی، اعتراض به رفتار وعملکرد سیدی ودیگری گرانفروشی وچپاول شدید فروشگاه زندان که حتی نماینده تعزیرات حکومتی درکنترل قیمتهارا نیز به زندان کشاند.

در واکنش به پیگیری های وکیل بند، رئیس زندان اعلام کرد که مدنی دیگر وکیل بند نخواهد بود و باید فرد دیگری را زندانیان انتخاب نمایند که این با اعتراض گسترده زندانیان همراه شدونتیجه آن درگیری با مامورین وانتقال ۱۰ تن از آنان ازجمله سعید مدنی، کامران ایازی و.. به بند انفرادی ۲۴۰ گردید.