درگیری دانشجویان با ماموران سرکوبگر حراست در دانشگاه ارومیه

عده ای از دانشجویان مبارز دانشگاه ارومیه در جلسه ی انتخاباتی محمدرضا عارف یکی از سرکردگان رژیم آخوندی، با حراست سرکوبگر دانشگاه درگیر شدند.

بر اساس اخبار رسیده ماموران حراست با ایجاد فضای امنیتی سعی بر کنترل کردن فضای سالن جلسه را داشته اند.

نشان دادن کارت دانشجویی برای دانشجویان در زمان ورود به سالن الزامی بوده است.

در همین زمینه “کمپین صلح فعالان در تبعید” گزارش داده است یکی از دانشجویان که پیشتر به دلیل شرکت در دو تریبون آزاد از دانشگاه تعلیق و نهایتا به دلیل تمام شدن سنوات تحصیلی اخراج شده بود، علیرغم تمام تهدیدات با این ادعا که هیچ گاه با دانشگاه تسویه حساب نکرده است و طبق مقرارت آموزشی با این شرایط وی دانشجو محسوب می شود، در ورود به سالن پافشاری داشت.

دانشجویان حاضر در محل نیز پس از مشاهده این امر در حمایت از این دانشجوی اخراجی حاضر به شرکت در مراسم نشده و به اعتراض پرداختند.

سرکردگان حراست پس از مواجه با اعتراض گروهی، با دعوت از نیروهای انتظامی سرکوبگر، سعی در تهدید و ارعاب داشتند که پا در میانی نزدیکان عارف، موقتا جو را آرام کرده و دانشجویان منتقد در جلسه موفق به حضور در سالن شدند.

یکی از حاضران در جلسه در گفت و گو با ” کمپین صلح فعالان در تبعید ” می گوید: پس از ورود دانشجویان به سالن، حراست دانشگاه هم چنان بر موضوع خود پا فشاری کرده و دست از تهدیدات خود برنداشت.

وی افزود: درحین مراسم نیز یکی از دانشجویان حاضر در جلسه توسط حراست به شدت تهدید شده که اعتراض او و حمایت سالن از وی را به همراه داشت.